FCA - TAŞIYICIYA TESLİM

"Taşıyıcıya Teslim'' terimi , maların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, onun tarafından belirtilen yerde teslim edilmesiyle birlikte, satıcının mal teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse, bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin yapılabilmesinde satıcının yardımı gerekiyorsa (örneğin demiryolu ve havayolu taşımacılığında oldugu gibi), satıcı böyle bir durumda risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere kendisi harekete geçebilir. 
Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, herhangi bir taşıma işlemi için kullanılabilir. 
"Taşıyıcı'', bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunların bazılarının birarada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar. 
Eğer alıcı yükü belirli bir şahsa , örneğin kendisi bizzat taşıyıcı olmayan ancak taşıma hizmetleri sağlayan birne teslim etmesi yönünde satıcıya bir talimatta bulmuşsa, mallar bu şahsın eline geçtiği andan itibaren satıcı mal teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 
"Taşıma Terminali'', herhangi bir demiryolu ya da yük istasyonu, bir konteyner terminali ya da parkı, çok amaçlı bir yük terminali ya da bunlara benzer başka herhangi bir teslim alış noktası olabilir. 
"Konteyner'', terimi, yükün ünitize edildiği her türlü aracı tanımlamakta kullanılır. Örneğin her türden konteyner ve/veya yük vagonu, treyler, swap, ro-ro aracı, iglo bu terimin kapsamına girer ve her tür taşıma biçimi için geçerlidir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli olan bütün formaliteleri tamamlamak.

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, eğer alıcı tarafından talep edilirse ya da bu bir ticari teamül olup alıcı uygun zaman süresinde aksi yönde bir talimat vermemişse, satıcı, risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere normal koşullarda bir taşıma sözleşmesi akdedebilir. Satıcı sözleşmeyi yapmayı reddedebilir; bu durumda alıcıyı hemen gerekli biçimde bilgilendirmelidir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Yükümlülüğü yok. 
A 4 Malların teslimi
İşleme konu olan malları, belirlenen gün ya da zaman süresi içerisinde, belirlenen mahalde ya da noktada (örneğin bir terminal ya da bir başka teslim noktası), alıcı tarafından belirlenmiş olan taşıyıcıya ya da taşıma hizmetleri veren başkasına, üzerinde daha önce anlaşılmış ya da teslim işlemlerinde uygulana gelen bir biçimde teslim etmek. Eğer işlemde A.3.a) uygulaması geçerli ise, malları bizzat kendisi tarafından seçilen kişiye teslim etmek. Eğer üzerinde anlaşmaya varılmış belirli bir teslim noktası bulunmuyorsa ve bu işlemin gerçekleştirilebileceği birkaç nokta varsa, bu durumda satıcı, teslim mahalli dahilinde işlemin bilfiil gerçekleştirileceği noktayı kendisi belirleyebilir. Alıcı tarafından kendisine açık ve kesin talimat verilmediği durumlarda, satıcı, malların taşıyıcıya teslimi işlemini gerek taşıyıcının yük taşıma yolunu; gerekse de malların miktarını ve/veya mahiyetini dikkate alarak gerçekleştirebilir. 
Aşağıda durumlarda, taşıyıcıya teslim işlemi tamamlanmış sayılır: 
I) Demiryolu taşımacılığında, mallar bir vagonluk (ya da demiryoluyla taşınan bir konteynerlik) yük oluşturduğunda, satıcı, vagonu ya da konteyneri uygun biçimde yüklemek zorundadır. Yüklenmiş vagon ya da konteyner demir yolunca ya da onun adına hareket eden şahısça devralındığı anda, teslim işlemi de tamamlanmış olur. 
Eğer işleme konu olan mallar bir vagon ya da konteyner doldurmuyorsa, satıcının demiryolu taşıma teslim noktasına malları bırakmasıyla ya da demiryolu idaresi tarafından sağlanan bir araca yüklenmesiyle teslim işlemi de tamamlanır. 
II) Karayolu taşımacılığında, yükleme işlemi satıcının kendi kuruluşunda yapılıyorsa, mallar, alıcısı tarafından sağlanan araca yüklendiği andan itibaren teslim işlemi tamamlanmış olur. 
Malların taşıyıcının kuruluşuna teslim edileceği durumlarda ise, söz konusu malların karayolu taşımacısına ya da onun adına hareket eden bir başka şahsa aktarılmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur.

III) Nehir taşımacılığında, yükleme işlemi satıcının kendi kuruluşunda yapılıyorsa, malların, alıcısı tarafından sağlanan nehir taşıma aracına yüklenmesi anından itibaren teslim işlemi de tamamlanmış olur. 
Malların taşıyıcının kururuluşuna teslim edileceği durumlarda ise, söz konusu malların nehir taşımacısına ya da onun adına hareket eden bir başka şahsa aktarılmasıyla teslim işlemi de tamamlanmış olur. 
IV) Denizyolu taşımacılığında, mallar bir koyteyneri dolduruyorsa, yüklenmiş konteynerin deniz taşımacısı tarafından devralındığı anda, teslim işlemi de tamamlanmış olur. Konteynerin taşıyıcı adına hareket eden bir taşıma terminali işletmecisine iletilmesi durumunda ise, konteynerin terminal binasına girmesiyle malların teslim işlemi tamamlanmış olur.
Eğer işleme konu olan mallar bir konteyneri doldurmuyorsa ya da konteyner dışı olarak sevkedilmekte ise, satıcı bu malları terminale taşımak zorundadır. Bu durumda, malların deniz taşımacısına ya da onun adına hareket eden bir şahsa devredilmesiyle reslim işlemi tamamlanmış olur. 
V) Hava taşımacılığında, malların hava taşımacısına ya da onun adına hareket eden bir şahsa aktarılmasıyla, teslim işlemi tamamlanmış olur. 
VI) Adı konmamış taşıma biçimlerinde, malların taşımacıya ya da onun adına hareket eden bir şahsa aktarılmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur. 
VII) Çok vasıtalı taşımalarda, duruma göre mallar I- VI maddelerde belirtildiği üzere aktarıldığı anda teslim işlemi tamamlanmış olur. 
A 5 Risk devri 
Malların A.4.' e uygun olarak teslim edildiği zamana kadar olan süre içerisinde mallara ilişkin her tür kayıp ve hasar riskini B.5. hükümleri uyarınca üstlenmek. 
A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. hükümleri uyarınca; 
A.4.'e uygun olarak malların taşıyıcıya teslimine kadar olan süre için, mallar açısından geçerli her tür masrafı üstlenmek. 
İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek. 
A 7 Alıcıya duyuru 
Malların taşıyıcıya aktarıldığına ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgi vermek. Taşıyıcının, belirlenen tarihte malları kendi üzerine alma işlemini gerçekleştirememesi halinde, satıcı, alıcıya bu konuda gerekli bilgileri aktarmalıdır. 
A 8 Teslimin yapıdığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer teamül bu doğrultudaysa, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair alıcıya belge sağlamak. 
Eğer bir önceki parağrafta sözü edilen belge nakliye belgesi değilse, alıcının talebi üzerine risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, taşıma sözleşmesi için bir nakliye belgesi edinmesinde alıcıya her türlü yardımda bulunmak (örneğin bu belge, devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi olabilir). 
Eğer satıcı ile alıcı birbiriyle elektronik ileşitim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, bir önceki paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların taşıyıcıya teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları ödemek. 
Taşıma işlemiyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, malların gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce bildirilmişse, malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak sunulması durumu söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A 10 Diğer yükümlülükler Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ihraç ve/veya ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların teslim edildiği ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri (A.8.'dekiler hariç) edinmesinde alıcıya yardımcı olmak.
Talep üzerine, alıcıya sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgileri sağlamak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Bedeli, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için gerekli bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi
A.3.a)'da belirtilen durum hariç, malların belirtilen yerden taşınması için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek. 
B 4 Malların teslim alınışı
A.4. uyarınca malları teslim almak. 
B 5 Risk devri
Mallar A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
Satıcıya B.7. uyarınca duyuruda bulunamaması ya da kendisi tarafından belirlenen taşıyıcının malları devralmaması durumunda, teslim için belirli bir gün belirlenmişse o günden, belirli bir süre belirlenmemişse de bu sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B 6 Masrafların bölüşümü
Mallar A.4. uyarınca teslim edildiği andan itibaren bunlarla ilgili bütün masrafları ödemek. 
Taşıyıcı belirleyememekten, belirlediği taşıyıcının anlaşmaya varılan tarihte malları devralmamasından ya da B.7. uyarınca satıcıya uygun duyuruyu yapmamaktan doğacak ek masrafları da ödemek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim her türden resmi ödemelerle birlikte gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları ödemek.

B 7 Satıcıya duyuru
Taşıyıcının adı, gerektiği hallerde de taşıma biçimi konusunda satıcıya yeterli bilğileri vermek; ayrıca, yine satıcıya, malların taşıyıcıya teslim günü ya da süresi hakkında ve eğer durum bunu gerektiriyorsa teslim mahalli dahilindeki nokta konusunda duyuruda bulunmak.

B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
A.8. uyarınca teslim kanıtını kabul etmek.

B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın yapıldığı ülkenin resmi görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işleminin masraflarını karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek, bu konularda kendisine yardımcı olduğu ve A.3.a) uyarınca taşıma için sözleşme akdettiği sırada satıcının yaptığı bütün masrafları tazmin etmek. 
A.3.a) uyarınca taşıma için sözleşme aktedildiği sırada satıcının kendisine yardımcı olması için gerekli talimatları vermek. 

FAS - GEMİNİN BORDASINA TESLİM

"Geminin Bordasında Teslim'' terimi, belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtıma ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Bu durumda, bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir. 
FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır. Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması 
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Alıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına girmek üzere, kendisine, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almada yardımcı olmak.

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Yükümlülüğü yok, 
b) Sigorta sözleşmesi 
Yükümlülüğü yok. 
A 4 Malların teslimi
Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde, belirlenen bir limanda alıcı tarafından belirlenen bir yükleme yerinde ve söz konusu limanda geçerli olan uygulamalar çerçevesinde, geminin bordasında teslim etmek. 
A 5 Risk devri
Malların A.4.'e uygun olarak teslim edildiği zamana kadar olan süre içerisinde mallara ilişkin her türlü kayıp ve hasar riskini B.5. hükümleri uyarınca üstlenmek.

A 6 Masrafların bölüşümü
B.6.'da belirtilen hükümlere tabi olmak üzere, A.4. uyarınca teslim işlemi tamamlanıncaya kadar olan süre içerisinde mallarla ilgili bütün masrafları ödemek.

A 7 Alıcıya duyuru
Malların belirtilen geminin bordasında teslim edildiğine ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgiyi vermek. 
A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair alıcıya belge sağlamak. 
Eğer bir önceki paragrafta sözü edilen belge nakliye belgesi değilse, alıcının talebi üzerine ve risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, bir nakliye belgesi, (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, bir nehir taşıma belgesi) edinmesinde alıcıya her türlü yardımda bulunmak. 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, daha önceki paragraflarda sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların alıcının tasarrufuna teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım ) ile ilgili masrafları karşılamak. 
Taşıma işlemleriyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, malların gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce bildirilmişse, malların ambalajlanması işlemini kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi durumu söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenmelidir.

A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal ve/veya ihraç işlemleri açısından, bazı durumlarda bu malların bir başka ülkeden ve transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak. 
Alıcının talebi üzerine, kendisine, sigorta işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER

B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Bedeli, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ihracı ve ithali için gerekli bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri de tamamlamak. 
B 3 Taşıma sözleşmesi
Malların belirtilen yükleme limanından kalkarak taşınması için, masraflar kendisine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi akdetmek.

B 4 Malların teslim alınışı
A.4. uyarınca malları teslim almak. 
B 5 Risk devri
Mallar A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Yükümlülüklerini B.2.'de belirtilen şekilde yerine getirememesi durumunda, malların bu durum nedeniyle uğrayabileceği kayıp ve hasarla ilgili ek riskleri üstlenmek; B.7. uyarınca satıcıya duyuru yapmaması, kendisi tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, ya da malları alacak durumda olmaması ya da belirlenen zamandan önce yük alımına kapalı olması durumlarında, teslim için üzerinde anlaşmaya varılan günden ya da bu işlem için belirlenen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B 6 Masrafların bölüşümü
Mallar A.4. uyarınca teslim edildiği andan itibaren bunlarla ilgili bütün masrafları ödemek. Kendisi tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, malları alabilecek durumda olmaması, belirlenen zamandan önce yük alımına kapalı olması; ya da, alıcı olarak B.2.'ye göre yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da B.7. uyarınca satıcıya uygun duyuruyu yapmaması durumlarında, bu durumlardan ötürü doğacak bütün ek masrafları ödemek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edebilmesi gerekir. 
İthalat/İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları karşılamak. 
A.2. uyarınca satıcının kendisine yardım amacıyla giriştiği işlemlerde yaptığı bütün masrafları ödemek.

B 7 Satıcıya duyuru
Geminin adı, yükleme yeri ve istenilen teslim zamanı hakkında satıcıya yeterli duyuruyu yapmak.

B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
A.8. uyarınca teslime ilişkin kanıtı kabul etmek.

B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde, yükleme öncesi denetim işlemleriyle ilgili masrafları (ihraç çıkışının yapıldığı ülke yetkililerince zorunlu tutulan denetim işlemleri de dahil) karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan masraf ve ödemeleri üstlenmek, bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.

CFR - MAL BEDELİ VE NAVLUN

"Mal Bedeli ve Navlun", işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. Ancak, mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur. 
CFR terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. 
Bu terim yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya da konteyner trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası"nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CPT teriminin kullanılması daha uygun olacaktır. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler 
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için bütün formaliteleri tamamlamak.

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların sözleşmede tanımlanan türde mallar için normal olarak kullanılan bir deniz (ya da duruma göre nehir) taşıma aracı ile belirtilen varış limanına olağan bir rota izlenerek taşınması amacıyla, yine olağan koşullar içeren bir sözleşme akdetmek. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Yükümlülüğü yok.

A 4 Malların teslimi 
Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinden yükleme limanında gemi bordasına teslim etmek. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların yükleme limanında gemiye aktarıldığı ana kadar olan bütün kayıp ve hasar risklerini üstlenmek.

A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. hükümlerine tabi olmak üzere; 
. Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşımacı kuruluşların malların gemiye yüklenmesi ve boşaltma limanın da gemiden indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere A.3.a'dan kaynaklanan bütün masraflarla birlikte navlun bedelini ödemek.
. İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, malların gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.

A 7 Alıcıya duyuru 
Alıcıya, gerek malların gemi bordasına aktarıldığını bildirmek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.

A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya, belirlenen varış limanı için gerekli mutad taşıma belgesini gecikmeksizin sağlamak. 
Sözü edilen bu belge (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayrı kabil bir deniz ya da nehir taşıma senedi) satış işlemine tabi olan malları kapsamalı, yükleme için üzerinde anlaşmaya varılan tarihi taşımalı, alıcının varış noktasın da mallar üzerinde hak iddia edilebilmesine olanak tanımalı ve eğer başka türlü bir anlaşma yapılmamışsa da, alıcıya, transit halindeki mallarını, taşıma belgesini (devri kabil konişmento) bir başka alıcıya devir yoluyla ya da taşıyıcıya talimat vererek satma imkanı vermelidir. 
Eğer bu türden bir taşıma belgesi birden çok orijinal kopya halinde hazırlanmışsa, bunların tamamı alıcıya teslim edilmelidir. Eğer taşıma belgesinde mal sahibi ile taşımacı arasında yapılan bir sözleşmeye atıfta bulunuluyorsa, satıcı aynı zamanda bu sözleşmenin bir kopyasını da sağlamalıdır. 
Satıcı ile alıcının birbirleriyle elektronik iletişim araçları kullanarak haberleşme kararı aldıkları durumlarda, daha önceki paragraflarda sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme 
Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm ,tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak, Talep üzerine, alıcıya, siğorta işlemleriyle ilgili gerekli bilgileri sağlamak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi 
Mal bedelini, satış sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler 
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok.

B 4 Malların teslim alınışı
Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış limanında bulunan taşıyıcıdan teslim almak. 
B 5 Risk devri
Mallar yükleme limanında gemiye aktarıdığı andan itibaren bu mallarla ilgili her tür kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, yükleme için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B 6 Masrafların bölüşümü
A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca tesliminden itibaren bu mallarla ilgili her türlü masrafı üstlenmek; ayrıca, eğer bu tür masraflar normal olarak taşıma sözleşmesi yapan taşıyıcı firmalarca karşılanmıyorsa, gerek malların varış limanı öncesi transit geçişleri, gerekse de mavna ve iskele masrafları da dahil olmak üzere boşaltma işlemleri sırasında ortaya çıkan masrafları karşılamak. 
Eğer alıcı B.7. uyarınca duyuruda bulunmamışsa, belirlenen tarihten ya da yükleme için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu nedenle doğacak bütün ek masrafları yüklenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.

B 7 Satıcıya duyuru
Malların yükleme zamanını ve /veya varış limanını belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak. 
B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.

B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin resmi görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafının karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10. da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.

CIF - MAL BEDELİ, SİĞORTA VE NAVLUN

" Mal Bedeli, Siğorta ve Navlun " teriminde, satıcı, CFR teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz siğortası sağlama yükümlülüğünü de almaktadır. Burada siğorta sözleşmesini akdetmek ve siğorta primini ödemek, satıcıya düşmektedir. 
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIF teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir. 
CIF terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. 
Bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya da konteyner trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası" nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CIP teriminin kullanılması daha uygun olacaktır. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak. 
A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların, sözleşmede tanımlanan türde mallar için normal olarak kullanılan bir deniz ( ya da duruma göre nehir ) taşıma aracı ile olağan bir rota izlenerek, belirlenen varış limanına taşınması amacıyla, yine olağan koşullar içeren bir sözleşme akdetmek. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Sözleşmede yer alan anlaşmaya uyarınca, alıcının ya da işleme konu olan mallarla sigorta kapsamına girecek türde bir ilişkisi olan başka herhangi bir şahsın doğrudan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği bir yük siğortası sözleşmesini kendi masraflarıyla akdetmek; alıcıya, siğorta poliçesini ya da siğorta kapsamını gösterir başka herhangi bir belgeyi sağlamak. 
Sözleşme, bu alanda güvenilir bir nitelik taşıyan sigortacılar ya da sigorta şirketleri ile yapılacak ve eğer aksi yönde bir anlaşmanın varlığı ifade edilmemişse, Kargo Hükümleri Kurumu (Londra Sigortacılar Kurumu) 'nun asgari kapsam hükümlerine ya da bu alanda geçerli başka hükümlere uygunluk gösterecektir. Sigortanın geçerlilik süresi de B.5. ve B.4. hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve eğer olanak varsa, savaş, grev, ihtilal ve halk ayaklanması halleriyle ilgili sigorta işlemlerini de yaptıracaktır. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde belirtilen mal bedeli artı yüzde on (toplam % 110 ) biçiminde belirlenecek ve yine satış sözleşmesinde yer alan para cinsinden karşılanacaktır. 
A 4 Malların teslimi
Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içeresinde, yükleme limanındaki geminin bordasına teslim etmek. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların yükleme limanında gemiye aktarıldığı ana kadar olan bütün kayıp ve hasar risklerini üstlenmek. 
A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. hükümlerine tabi olmak üzere: 
Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları; ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşımacı kuruluşların malların gemiye yüklenmesi ve boşaltma limanında da gemiden indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere, A.3. den kaynaklanan bütün masraflarla birlikte navlun bedelini ödemek. İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek. 
A 7 Alıcıya duyuru

Alıcıya, gerek malların gemi bordasına aktarıdığını bildirecek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak. 
A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer başka türlü bir anlaşmaya varılmamışsa, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya, belirlenen varış limanı için gerekli mutad taşıma belgesini geçikmeksizin sağlamak. 
Sözü edilen bu belge (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz ya da nehir taşıma senedi ) satış işlemine tabi olan malları kapsamalı, yükleme için üzerinde anlaşmaya varılan tarihi taşımalı, alıcının varış noktasında mallar üzerinde hak iddia edebilmesine olanak tanımalı ve eğer başka türlü bir anlaşma yapılmamışsa da, alıcıya, transit halindeki mallarını, taşıma belgesini (devri kabil konişmento ) bir başka alıcıya devir yoluyla ya da taşıyıcıya talimat vererek satma imkanı vermelidir. 
Eğer bu türden bir taşıma belgesi birden çok orijinal kopya halinde hazırlanmışsa, bunların tamamı alıcıya teslim edilmelidir. Eğer taşıma belgesinde mal sahibi ile taşımacı arasında yapılan sözleşmeye atıfta bulunuyorsa, satıcı aynı zamanda bu sözleşmenin bir kopyasını da sağlanmalıdır. 
Satıcı ile alıcının birbirleriyle elektronik iletşim araçları kullanarak haberleşme kararı aldıkları durumlarda, daha önceki paragraflarda sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi için gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir. 
A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, maları ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkeden çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8. dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi 
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirttiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler 
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak. 
B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok. 
B 4 Malların teslim alınışı
Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış limanında bulunan taşıyıcıdan teslim almak. 
B 5 Risk devri
Mallar yükleme limanında gemiye aktarıdığı andan itibaren bu mallarla ilgili her tür kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, yükleme için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca tesliminden itibaren bu mallarla ilgili her türlü masrafı üstlenmek; ayrıca, eğer bu tür masraflar normal olarak taşıma sözleşmesi yapan taşıyıcı firmalarca karşılanmıyorsa, gerek malların varış limanı öncesi transit geçişleri, gerekse de mavna ve iskele masrafları da dahil olmak üzere boşaltma işlemleri sırasında ortaya çıkan masrafları karşılamak. 
Eğer alıcı B.7. uyarınca duyuruda bulunmamışsa, belirlenen tarihten ya da yükleme için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu nedenle doğacak bütün ek masrafları yüklenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek. 
B 7 Satıcıya duyuru
Malların yükleme zamanını ve /veya varış limanını belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak. 
B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek. 
B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin resmi görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafının karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10. da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.Talep üzerine, satıcıya, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgileri sağlamak

CPT - TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

"Taşıma ücreti ödenmiş olarak..." terimi, malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini anlatır. Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve hasar riski, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek masraflar satıcıdan alıcının üzerine geçer. 
"Taşıyıcı ", bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunlardan bazılarının birarada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar. 
Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla birlikte risk de devredilmiş olur. CPT terimi, malların gümrük çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanmasını öngörür, 
Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil her tür taşımacılıkta kullanabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak. 
A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların olağan bir rota izlenerek mutad biçiminde belirlenen varış yerinden üzerinde anlaşmaya varılmış noktaya taşınması için sözleşme akdetmek. 
Eğer üzerinde anlaşılmış bir varış noktası yoksa ve / veya böyle bir nokta mevcut uygulamada da belirlenmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış alanı içinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun düşecek biçimde belirleyebilir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Yükümlülüğ yok. 
A 4 Malların teslimi
Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırılmak üzere taşıyıcıya, ya da eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim etmek. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. hükümlerine tabi olmak üzere: 
Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, navlunla birlikte, ister navlunda içerilmiş olsun isterse taşıma sözleşmesinin akdi sırasında satıcı tarafından yapılmış olsun, malların gerek yüklenişi gerekse de varış yerinde boşaltılması sırasında ortaya çıkanlar da dahil, A.3 a)' dan doğan diğer bütün masrafları karşılamak.

İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek. 
A 7 Alıcıya duyuru
Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğini bildirecek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak. 
A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer genel olarak alışılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya mutad nakliye belgesini sağlamak ( örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi). 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki parağrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım ) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanması masraflarını karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz kunusu değilse ). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir. 
A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak. 
Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri konusunda gerekli bilgiyi sağlamak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER

B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak. 
B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok. 
B 4 Malların teslim alınışı
Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları taşıyıcıdan teslim almak. 
B 5 Risk devri
Mallar A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, bunun için,söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
A.3.a) hükümlerine tabi olmak üzere, maların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin bütün masrafları karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamalar navluna dahil edilmemişse ya da A.3.a) uyarınca taşıma sözleşmesi akdederken satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse, sonuçta boşaltma masrafları da dahil olmak üzere,malların transit halinde seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün masraf ve ödemeleri de üstlenmek. 
Eğer alıcı B.7.uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak hertürlü ek masrafı da kendisi üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşmede çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek. 
B 7 Satıcıya duyuru
Malları yola çıkarma zamanını ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak. 
B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesini ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8.uyarınca taşıma belgesini kabul etmek. 
B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak. 
B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.

DAF - SINIRDA TESLİM

"Sınırda Teslim" terimi, malların, gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak sınırda, ancak, bitişik ülkenin gümrük sınırından önceki, belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelir. Burada "sınır" terimi, ihracatın yapıldığı ülkeninki dahil her tür sınırı tanımlamak üzere kullanabilir. Dolayısıyla, sözü edilen "sınır"ın terim içinde atıfta bulunulan yerini ve noktasını mutlaka isim olarak belirterek kesinleştirmek çok büyük önem taşımaktadır. Aslında bu terim özellikle demiryolu ve karayolu taşımacılığı açısından düşünülmüşse de, herhangi bir taşıma biçiminde kullanabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, herhangi bir ihraç izin belgesini, resmi yetkiyi ya da malları alıcının tasarrufuna bırakabilmesi için gerekli başka herhangi bir belgeyi edinmek. Malların sınırda belirlenen teslim yerine ihracı ve eğer gerekli ise, bu malların daha önce bir başka ülkeden transit geçişi için bütün gümrük işlerini tamamlamak.. 
A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Malların olağan bir rota izlenerek mutad biçimde, sınırda belirlenmiş teslim noktasına taşınması için (eğer gerekli ise, bir başka ülkeden transit geçiş de dahil) masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek. 
Eğer sınırda belirlenen teslim yerindeki nokta üzerinde ayrıca anlaşmaya varılmamışsa ya da mevcut uygulamalar böyle bir nokta belirlememişse, bu durumda satıcı, belirlenen teslim alanı içinde olmak üzere bu noktayı kendi açısından en uygun olacak şekilde tesbit edebilir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Yükümlülük yok. 
A 4 Malların teslimi
Malları, sınırda belirlenen teslim yerinde, öngörülen tarihte ya da süre içerisinde alıcının emrine vermek. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. hükümlerine tabi olmak üzere: 
Malların A.4.uyarınca teslimine kadar süreye ait masrafların dışında, A.3.a)'dan kaynaklanan masrafları ve ayrıca, eğer malların alıcının kullanımına tahsisi için bu malların sınırda belirlenen varış yerine ulaşır ulaşmaz boşaltılması gerekiyorsa ve mevcut uygulamalar da bu yöndeyse, ilgili boşaltma masraflarını da tümüyle karşılamak.

İhracat için gerekli gümrük formalitelerinin masraflarıyla birlikte, yine ihracat işlemleri üzerinden alınan vergi, resim ve diğer ödemeleri ve eğer gerekli ise, mallar A.4. uyarınca teslim edilmeden önce bunların başka ülkelerden geçiş yapması için zorunlu masrafları karşılamak. 
A 7 Alıcıya duyuru
Alıcıya, malların sınırda belirtilen yere doğru yola çıkarıldığına ilişkin yeterli duyuruyu yapmak; ayrıca yine alıcıya, malları teslim alma yönünde gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak haberleri iletmek. 
A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Masraflar kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malların teslimine ilişkin mutad belgeyi ya da teslimi kanıtlayacak başka herhangi bir belgeyi, sınırda belirlenen yerde alıcıya vermek. 
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da ona ait olmak koşuluyla kendisine, normal olarak malların yola çıkarıldığı ülkeden temin edilen ve malların bu ülkeden başlayarak ithalatçı ülkede alıcı tarafından belirlenen nihai varış noktasına kadar taşınması işlemini gösteren tam bir belgeyi sağlamak. 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki parağrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların A.4. uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak. 
(İşleme konu olan türde malların ambalajsız teslimi söz konusu değilse) malların sınırda teslimi açısından gerekli ambalajlama işleminin yanı sıra, ayrıca eğer koşullar (örneğin taşıma çeşitleri, varacağı yer) satış sözleşmesi akdedilmeden önce kendisine bildirilmişse bu malların sınırda teslim işleminden sonraki taşıma işlemleri için gerekli ambalajlamaları da kendi hesabından üstlenmek. Ambalajlar uygun biçimde işaretlenecektir. 
A 10 Diğer yükümlülükler 
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlarla eşdeğer olan elektronik mesajları (A.8.'dekiler hariç) edinmesinde alıcıya yardımcı olmak. Kendisinin talebi üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri açısından gerekli bilgileri sağlamak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ithali ve gerektiği durumlarda da daha sonraki taşıma işlemleri açısından istenen izin ve belgeleri almak, her türlü gümrük giriş fotmalitelerini sınırda belirlenmiş teslim noktasında ya da bir başka yerde tamamlamak. 
B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok. 
B 4 Malların teslim alınışı
A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakılır bırakılmaz malları teslim almak. 
B 5 Risk devri
A.4. uyarınca mallar kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bununla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bunlarla ilgili her türlü masrafı karşılamak. 
Mallar A.4. uyarınca tasarrufuna bırakıldığı zaman bunları teslim almaması, ya da B.7. uyarınca duyuruda bulunmaması durumlarında, bu durumlar sonucu doğacak bütün ek masrafları karşılamak. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunu teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların daha sonraki taşıma işlemlerinden doğan bütün masrafları üstlenmek. 
B 7 Satıcıya duyuru
Belirli bir süre içerisinde malları teslim alma gününü ve/veya yerini belirleme hakkına sahipse, satıcıya bu konularla ilgili gerekli duyuruları yapmak. 
B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj 
A.8. uyarınca taşıma belgesini ve/veya bir diğer teslim kanıtını kabul etmek. 
B 9 Malların denetimi 
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak. 
B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek. 
Eğer gerekli ise, satıcıdan gelen talep üzerine ve risk ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, kendisine, döviz kontrol belgesi, permi ve diğer benzeri belgeleri ya da bunların tasdikli süretlerini sağlamak; eksiksiz taşıma belgesinin ya da A.8. de belirtilen türde herhangi bir belgenin sağlanabilmesi amacıyla, malların giriş yapacağı ülkedeki nihai varış adresi

DES - TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder. 
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir. 
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Masrafları kendisine ait olamak üzere, malların olağan bir rota izlenerek mutad biçimde belirlenen varış yerinden üzerinde anlaşılmış bir noktaya taşınması için bir sözleşme akdetmek. Eğer üzerinde anlaşılmış bir varış noktası yoksa ve böyle bir nokta mevcut uygulamada da belirlenmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış yeri dahilinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun düşecek şekilde belirleyebilir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Sözleşmede yer alan anlaşma uyarınca, alıcının ya da işleme konu olan mallarla sigorta kapsamına girecek türde ilişkisi olan başka herhangi bir şahsın doğrudan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği bir yük sigorta sözleşmesini kendi masraflarıyla akdetmek; alıcıya, sigorta poliçesini ya da sigorta kapsamını gösterir başka herhangi bir belgeyi sağlamak. Sözleşme, bu alanda güvenilir bir nitelik taşıyan sigortacılar ya da sigorta şirketleri ile yapılacak ve eğer aksi yönde bir anlaşmanın varlığı ifade edilmemişse,Kargo Hükümleri Kurumu (Londra Sigortacılar Kurumu)'nun asgari kapsam hükümlerine ya da bu alanda geçerli başka hükümlere uygunluk gösterecektir. Sigortanın geçerlilik süresi de B.5. ve B.4.' hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve eğer olanak varsa, savaş, grev, ihtilâl ve halk ayaklanması halleriyle ilgili sigorta işlemlerini de yaptıracaktır. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde belirtilen mal bedeli artı yüzde on (toplam: % 110) biçiminde belirlenecek ve yine satış sözleşmesinde yer alan para cinsinden karşılanacaktır.

A 4 Malların teslimi
Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırmak üzere taşıyıcıya, ya da eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim etmek. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek.

A 6 Masrafları bölüşümü
B.6.hükümlerine tabi olmak üzere: 
Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşıyıcı kuruluşların malların araca yüklenmesi ve boşaltma mahallinde de araçtan indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere A.3.'den kaynaklanan bütün masraflarla birlikte ana yük taşıma bedelini ödemek.

İhracat işlemleride geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek. 
A 7 Alıcıya duyuru
Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak zorunlu hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.

A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer genel olarak alışılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya mutad nakliye belgesini sağlamak (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi). 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrölü, ölçüm, tartım, sayım ) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlamasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede tanzim edilen belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok.

B 4 Malların teslim alınışı
Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları taşıyıcıdan teslim almak. 
B 5 Risk devri
Malları A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar ve riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin bütün masrafları karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamaları taşıma bedeline dahil edilmemişse ya da A.3.a) uyarınca taşıma sözleşmesi akdedilirken satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse, sonuçtaki boşaltma masrafları da dahil olmak üzere, malların transit halinde seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün masraf ve ödemeleri de karşılamak. 
Eğer alıcı B.7. uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak her türlü ek masrafı da kendisi üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemlriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.

B 7 Satıcıya duyuru
Mallarla yola çıkarma zamanını ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu husularla ilgili gerekli duyuruları yapmak.

B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesini ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.

B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.Talep üzerine, satıcıya, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgileri sağlamak.

DEQ - MAL VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder. 
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir. 
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Masrafları kendisine ait olamak üzere, malların olağan bir rota izlenerek mutad biçimde belirlenen varış yerinden üzerinde anlaşılmış bir noktaya taşınması için bir sözleşme akdetmek. Eğer üzerinde anlaşılmış bir varış noktası yoksa ve böyle bir nokta mevcut uygulamada da belirlenmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış yeri dahilinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun düşecek şekilde belirleyebilir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Sözleşmede yer alan anlaşma uyarınca, alıcının ya da işleme konu olan mallarla sigorta kapsamına girecek türde ilişkisi olan başka herhangi bir şahsın doğrudan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği bir yük sigorta sözleşmesini kendi masraflarıyla akdetmek; alıcıya, sigorta poliçesini ya da sigorta kapsamını gösterir başka herhangi bir belgeyi sağlamak. Sözleşme, bu alanda güvenilir bir nitelik taşıyan sigortacılar ya da sigorta şirketleri ile yapılacak ve eğer aksi yönde bir anlaşmanın varlığı ifade edilmemişse,Kargo Hükümleri Kurumu (Londra Sigortacılar Kurumu)'nun asgari kapsam hükümlerine ya da bu alanda geçerli başka hükümlere uygunluk gösterecektir. Sigortanın geçerlilik süresi de B.5. ve B.4.' hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve eğer olanak varsa, savaş, grev, ihtilâl ve halk ayaklanması halleriyle ilgili sigorta işlemlerini de yaptıracaktır. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde belirtilen mal bedeli artı yüzde on (toplam: % 110) biçiminde belirlenecek ve yine satış sözleşmesinde yer alan para cinsinden karşılanacaktır.

A 4 Malların teslimi
Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırmak üzere taşıyıcıya, ya da eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim etmek. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek.

A 6 Masrafları bölüşümü
B.6.hükümlerine tabi olmak üzere: 
Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşıyıcı kuruluşların malların araca yüklenmesi ve boşaltma mahallinde de araçtan indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere A.3.'den kaynaklanan bütün masraflarla birlikte ana yük taşıma bedelini ödemek. 
İhracat işlemleride geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.

A 7 Alıcıya duyuru
Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak zorunlu hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.

A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer genel olarak alışılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya mutad nakliye belgesini sağlamak (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi). 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrölü, ölçüm, tartım, sayım ) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlamasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede tanzim edilen belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok.

B 4 Malların teslim alınışı
Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları taşıyıcıdan teslim almak. 
B 5 Risk devri
Malları A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar ve riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin bütün masrafları karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamaları taşıma bedeline dahil edilmemişse ya da A.3.a) uyarınca taşıma sözleşmesi akdedilirken satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse, sonuçtaki boşaltma masrafları da dahil olmak üzere, malların transit halinde seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün masraf ve ödemeleri de karşılamak. 
Eğer alıcı B.7. uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak her türlü ek masrafı da kendisi üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemlriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.

B 7 Satıcıya duyuru
Mallarla yola çıkarma zamanını ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu husularla ilgili gerekli duyuruları yapmak.

B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesini ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.

B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.Talep üzerine, satıcıya, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgileri sağlamak.

DDU - TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder. 
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir. 
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Masrafları kendisine ait olamak üzere, malların olağan bir rota izlenerek mutad biçimde belirlenen varış yerinden üzerinde anlaşılmış bir noktaya taşınması için bir sözleşme akdetmek. Eğer üzerinde anlaşılmış bir varış noktası yoksa ve böyle bir nokta mevcut uygulamada da belirlenmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış yeri dahilinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun düşecek şekilde belirleyebilir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Sözleşmede yer alan anlaşma uyarınca, alıcının ya da işleme konu olan mallarla sigorta kapsamına girecek türde ilişkisi olan başka herhangi bir şahsın doğrudan sigorta şirketinden tazminat talep edebileceği bir yük sigorta sözleşmesini kendi masraflarıyla akdetmek; alıcıya, sigorta poliçesini ya da sigorta kapsamını gösterir başka herhangi bir belgeyi sağlamak. Sözleşme, bu alanda güvenilir bir nitelik taşıyan sigortacılar ya da sigorta şirketleri ile yapılacak ve eğer aksi yönde bir anlaşmanın varlığı ifade edilmemişse,Kargo Hükümleri Kurumu (Londra Sigortacılar Kurumu)'nun asgari kapsam hükümlerine ya da bu alanda geçerli başka hükümlere uygunluk gösterecektir. Sigortanın geçerlilik süresi de B.5. ve B.4.' hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere ve eğer olanak varsa, savaş, grev, ihtilâl ve halk ayaklanması halleriyle ilgili sigorta işlemlerini de yaptıracaktır. Sigorta kapsamı, asgari olarak, satış sözleşmesinde belirtilen mal bedeli artı yüzde on (toplam: % 110) biçiminde belirlenecek ve yine satış sözleşmesinde yer alan para cinsinden karşılanacaktır.

A 4 Malların teslimi
Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırmak üzere taşıyıcıya, ya da eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim etmek.
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek.

A 6 Masrafları bölüşümü
B.6.hükümlerine tabi olmak üzere: 
Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, taşıma sözleşmesi sırasında taşıyıcı kuruluşların malların araca yüklenmesi ve boşaltma mahallinde de araçtan indirilmesi çerçevesinde talep edecekleri de dahil olmak üzere A.3.'den kaynaklanan bütün masraflarla birlikte ana yük taşıma bedelini ödemek. 
İhracat işlemleride geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.

A 7 Alıcıya duyuru
Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak zorunlu hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.

A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer genel olarak alışılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya mutad nakliye belgesini sağlamak (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi). 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrölü, ölçüm, tartım, sayım ) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlamasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A 10 Diğer yükümlülükler
Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede tanzim edilen belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok.

B 4 Malların teslim alınışı
Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları taşıyıcıdan teslim almak. 
B 5 Risk devri
Malları A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar ve riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
A.3. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin bütün masrafları karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamaları taşıma bedeline dahil edilmemişse ya da A.3.a) uyarınca taşıma sözleşmesi akdedilirken satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse, sonuçtaki boşaltma masrafları da dahil olmak üzere, malların transit halinde seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün masraf ve ödemeleri de karşılamak. 
Eğer alıcı B.7. uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak her türlü ek masrafı da kendisi üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemlriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.

B 7 Satıcıya duyuru
Mallarla yola çıkarma zamanını ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu husularla ilgili gerekli duyuruları yapmak.

B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesini ya da eşdeğer elektronik mesaj
Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8. uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.

B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.

B 10 Diğer yükümlülükler
A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.Talep üzerine, satıcıya, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gerekli bilgileri sağlamak.

DDP - GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

"Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağını anlatır. Burada satıcı, malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi, tersine, azami yükümlülüğü içerir. 
Eğer satıcı doğrudan ya da dolaylı biçimde ithal lisansı alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanılmamalıdır. 
Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasını, gümrük resminin de onun tarafından ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır.
Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (örneğin Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri arasından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir: "Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri...)" 
Bu terim, taşıma biçimi ne olursa olsun kullanılabilir. 
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER 
A 1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak. 
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ihracı için ve ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleri ile birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak. 
A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi 
Malların mutad biçiminde ve olağan bir rota izlenerek belirtilen limandaki rıhtıma taşınması için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek. Eğer belirli bir yer üzerinde anlaşmaya varılmamışsa ya da böyle bir yer mevcut uygulamalar sonucu belirmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış limanı dahilinde olmak üzere bu yeri kendi açısından en uygun olacak şekilde tesbit edebilir. 
b) Sigorta sözleşmesi 
Yükümlülüğü yok. 
A 4 Malların teslimi
Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde, A.3. uyarınca alıcının evine bırakmak. 
A 5 Risk devri
B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslim edilişine kadar olan süre içerisindeki bütün kayıp ve hasar riskine üstlenmek. 
A 6 Masrafların bölüşümü
B.6. Hükümlerine tabi olmak üzere: 
A.3.a)'dan kaynaklanan masraflara ek olarak, malların A.4. uyarınca teslimine kadar bunlarla ilgili her türlü masrafı da karşılamak. 
Malların ihraç ve ithal işlemleri için gerekli gümrük formalitelerinin masraflarını, malların ihraç ve ithali üzerinden alınan her türlü vergi, resim ve diğer payları, ve ayrıca, eğer aksi yönde bir anlaşma yoksa ve gerekli ise, malların A.4. uyarınca tesliminden önce bir başka ülkeden transit geçiş yapmasıyla ilgili masrafları da karşılamak.

A 7 Alıcıya duyuru
Alıcıya, malların yola çıkarılışına dair yeterli bilginin yanı sıra, ayrıca, kendisini malları teslim alması için gerekli normal hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak başka duyurularda da bulunmak. 
A 8 Teslimin yapılmasına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malları teslim almasında alıcı açısından gerekli olabilecek teslim emrini ve/veya mutad taşıma belgesini (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz/nehir/havayolu taşıma senedi, demiryolu ya da karayolu konsinye notu ya da çok vasıtalı bir taşıma belgesi ) sağlamak. 
Eğer satıcı ile alıcı birbirleri ile elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki parağrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikle bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir. 
A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme 
Malların A.4. uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak. 
Malların, alıcıya teslim işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak teslimi söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenecektir. 
A 10 Diğer yükümlülükler
B.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; alıcının bu konuda kendisine yardım amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek. 
Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak. 
B ALICININ YAPMASI GEREKENLER 
B 1 Mal bedelinin ödenmesi
Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek. 
B 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da ona ait olmak koşuluyla, malların ithali için zorunlu herhangi bir izni ya da resmi yetkiyi sağlaması işlemlerinde kendisine her türlü yardımda bulunmak. 
B 3 Taşıma sözleşmesi
Yükümlülüğü yok. 
B 4 Malların teslim alınışı
A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakılır bırakılmaz malları teslim almak. 
B 5 Risk devri
A.4. uyarınca bunlar kendi tasarrufuna bırakıldığı andan itibaren bunlarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. 
B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tespit edilen tarihten ya da aynı işlem için tespit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka değişle bu amaşla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 6 Masrafların bölüşümü
Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldıktan sonra, bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılamak. 
Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna bırakıldığı zaman bunları teslim alması, ya da B.7. uyarınca duyuruda bulunmaması durumunda, bu durumlar sonucu doğacak bütün ek masrafları karşılamak. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. 
B 7 Satıcıya duyuru
Belirli bir süre içerisinde malları teslim alma gününü ve/veya yerini belirleme hakkına sahipse, satıcıya bu konularala ilgili gerekli duyuruları yapmak. 
B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
A.8. uyarınca, uygun nitelikli teslim emrini ya da taşıma belgesini kabul etmek. 
B 9 Malların denetimi
Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ve işlem ihracatın gerçekleşdiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak. 
B 10 Diğer yükümlülükler
Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da kendisine ait olmak koşuluyla, satıcının burada belirtilen kurallar çerçevesinde malları alıcıya sunabilmesi açısından gerekli olabilen, ithalatın gerçekleştiği ülkede çıkarılan belgeleri ya da elektronik mesajları edinmesinde kendisine yardımcı olmak.